Stop čmelíkom 500 ml

9,30 €
s DPH
3032
7 ks.

Stop čmelíkom 500 ml je kvapalný prípravok určený na ničenie čmelíkov (Dermanyssus spp.) Prípravok

hubí dospelé osoby aj ich vývojové štádiá. Použitie na dezinsekciu chovných priestorov pri zamorení čmelíkmi i

ako prevencia pri naskladnení.

Množstvo

 

Platba kartou a na dobierku

 

14-dňová lehota na vrátenie tovaru

Skladovanie: v uzavretých originálnych obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote do

+25°C.

Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Nepoužívajte

vo voľnej prírode ani na priame ošetrenie ľudí a zvierat.

Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a

pripojené informácie o prípravku.

Obsahuje: 0,10 g/kg deltametrín; 3,1 g/kg piperonylbutoxid.

R-vety: Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom

prostredie.

S-vety: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí dôkladne

vypláchnuť vodou. Pri zasiahnutí kože umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 1/2 litra

vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po manipulácii s prípravkom vyhľadajte lekársku

pomoc a ukážte obal prípravku.

Likvidácia: Prázdny obal aj obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie

nebezpečných odpadov.

3032
7 ks.

Žiadny zo zákazníkov nenapísal recenziu.

close Nákupný košík
close Nákupný košík

Registrácia nového účtu

Máte už založený účet?
Prihláste sa alebo si obnovte heslo