Stop čmelíkom 500 ml

9,30 €
s DPH
3032
10 ks.

Stop čmelíkom 500 ml je kvapalný prípravok určený na ničenie čmelíkov (Dermanyssus spp.) Prípravok

hubí dospelé osoby aj ich vývojové štádiá. Použitie na dezinsekciu chovných priestorov pri zamorení čmelíkmi i

ako prevencia pri naskladnení.

Množstvo

 

Platba kartou a na dobierku

 

14-dňová lehota na vrátenie tovaru

Skladovanie: v uzavretých originálnych obaloch oddelene od potravín, nápojov a krmív pri teplote do

+25°C.

Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku. Nepoužívajte

vo voľnej prírode ani na priame ošetrenie ľudí a zvierat.

Záručná doba: 18 mesiacov odo dňa výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích podmienok.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a

pripojené informácie o prípravku.

Obsahuje: 0,10 g/kg deltametrín; 3,1 g/kg piperonylbutoxid.

R-vety: Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom

prostredie.

S-vety: Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.

Prvá pomoc: Pri nadýchaní odviesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri zasiahnutí očí dôkladne

vypláchnuť vodou. Pri zasiahnutí kože umyť vodou. Pri požití vypláchnuť ústa vodou, vypiť asi 1/2 litra

vody, nevyvolávať zvracanie. Pri zdravotných problémoch po manipulácii s prípravkom vyhľadajte lekársku

pomoc a ukážte obal prípravku.

Likvidácia: Prázdny obal aj obal so zvyškami prípravku odovzdajte na miesto určené obcou na odkladanie

nebezpečných odpadov.

3032
10 ks.

Žiadny zo zákazníkov nenapísal recenziu.

close Nákupný košík
close Nákupný košík

Registrácia nového účtu

Máte už založený účet?
Prihláste sa alebo si obnovte heslo